Klauzula informacyjna

Monitoringu Wizyjnego

na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Lesku

z siedzibą ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko 

 

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lesku z siedzibą ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko. Mogą się Państwo z nami kontaktować

w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem: sekretariat@lolesko.home.pl lub telefonicznie 13 469 65 18.

 2. Inspektor ochrony danych – IOD

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez LO w Lesku, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora: ul. Piłsudskiego 4,

38-600 Lesko lub e-mailem: iod@powiat-leski.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

4.Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią

Kodeks pracy (Dz.U z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

5. Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe pochodzące z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania na podstawie przepisów prawa.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych, żądania usunięcia danych jej dotyczących lub anonimizacji oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

8. Profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.