KLAUZULA INFORMACYJNA

  

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1 zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

  

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Lesku  z siedzibą ul. Piłsudskiego 5,
38-600 Lesko. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora, e-mailem; sekretariat@lolesko.home.pl lub telefonicznie 13 469 6518

  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: listownie na adres siedziby administratora lub e-mailem; iod@powiat-leski.pl

  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO;

 

- wewnętrznych celów administracyjnych szkoły - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

- świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania  - podstawa prawna art. 9 ust. 2 lit. h RODO;

 

- zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły w związku ze stosowaniem monitoringu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

- promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa lub zawartych umów.

  

5.Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.

  

10. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub jest dobrowolne.

  

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe Pani/Pana lub dziecka nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.