tablicaLO1

.

tekst

 

 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 w formacie .pdf 

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej liceum 4‑letniego Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku na rok szkolny 2022/2023

 

 

Regulamin opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r., Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz Zarządzenia Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim.

§1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno - Kwalifikacyjną w terminie do 30 kwietnia 2022.
 2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy w szczególności:

a) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,

b) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do liceum,

c) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§2

 1. Do ogłoszenia listy zakwalifikowanych do przyjęcia nabór odbywa się w następujący sposób:

1) Kandydaci składają podanie, które umieszczone jest na stronie www.lo.lesko.pl/rekrutacja ,
2) Kandydaci składają wydrukowaną deklarację w sekretariacie szkoły.

§3

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za świadectwo - max. 100 pkt

 • punkty za przedmioty na świadectwie przeliczane są według następującego kryterium:

 

 

Ocena celująca

Ocena bardzo dobra

Ocena
dobra

Ocena dostateczna

Ocena dopuszczająca

Język polski

35 pkt

30 pkt

25 pkt

15pkt

10 pkt

Matematyka

35 pkt

30 pkt

25 pkt

15 pkt

10 pkt

Ocena z języka obcego nowożytnego

30 pkt

25 pkt

20 pkt

10 pkt

5 pkt

 

         

 


b) za wyniki egzaminu ósmoklasisty – 100 pkt

Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu ósmoklasisty przeliczane są na punkty w następujący sposób:

- wynik z języka polskiego i matematyki przedstawiony w procentach mnożony jest przez 0,35 co daje maksymalną liczbę punktów 35 dla każdego z tych przedmiotów

- wynik z języka obcego nowożytnego przedstawiony w procentach mnożony jest przez 0,3 co daje  maksymalną liczbę punktów 30 dla tego przedmiotu

Punkty za egzamin ósmoklasisty

max. 100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,30 = 30 pkt

 

 

Do podania o przyjęcie do szkoły kandydaci załączają:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • deklarację wybrania profilu
 • kartę zdrowia
 • 2 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • oryginał zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • kandydaci-laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego i
 • powiatowego załączają do podania dyplomy
 • dane kontaktowe:       numer telefonu i adres e-mail kandydata
                                   numer telefonu i adres e-mail rodziców

 

 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.