tablicaLO1

Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej liceum 4-letniego

Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Andersa w Lesku
na rok szkolny 2021/2022

 

Regulamin opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r., Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 162 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Oraz Zarządzenia Nr 1/2021 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2021/2022 w województwie podkarpackim.

.

tekst

 

 Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022